S.H.A.R.P. ATTITUDE – DOKUMENT Z UDZIAŁEM RODDY’EGO MORENO I THE OPPRESSED